повелѣти

повелѣти
ПОВЕЛ|ѢТИ (> 2000), Ю, ИТЬ гл.
1.Приказать, велеть, повелеть; установить:

Чѧдо алчьнааго накърмi ˫ако же ти самъ г҃ь повелѣлъ. Изб 1076, 11; то же ЗЦ XIV/XV, 9б; Се азъ мьстиславъ володимирь с҃нъ… повелѣлъ ѥсмь с҃нѹ своѥмѹ всеволодѹ ѿдати бѹицѣ ст҃мѹ геѡргиеви съ данию. Гр 1130; ѹ котораго ти сынѹ вьрьшь повели оти въдадѧ датть [так!] маренѣ. ГрБ № 798, XII2; пъвели нѣкъмѹ ѿ ѹцинѧть... жемецюженѣ окънъ быше стрѣлъкы. ГрБ № 809, 3 четв. XII; ѡбьща всѣмъ имѣти ѡдѣни˫а повелѣ. (διετοξατο) ЖФСт к. XII, 81 об.; тъгда бл҃женыи повелѣ ѹдарити въ било да съберѹтьсѧ брати˫а. ЖФП XII, 46б; тъгда володимиръ повелѣ метати людьмъ кѹнами же и скорою и паволокы. СкБГ XII, 25в; и повелѣ кнѧзь пѹстити ˫а въ градъ самарѣискъ. ЧудН XII, 74г; коѥ гл҃ѥши прииманиѥ. законьноѥ. ѥже и б҃ъ повелѣ. раститесѧ гл҃˫а и ѹмножаите и испълните землю. (ἐπέτρεψεν) КЕ XII, 214а; аще кнѧзь възвержеть гнѣвъ на рѹсина. повелить его розграбити съ жоною съ дѣтми. Гр 1229 сп. 1270–1277 (смол.); возрастити земли повелѣлъ ѥси терниѥ и волъчець въ печали мнѣ. СбЯр XIII2, 155; црь (ж) не хотѧ ѥго ѹбити. повелѣ очи ѥмѹ слѣпити стькломь. ЛН XIII2, 71 об. (1204); ˫ако ти повѣлѣша на новгородьцихъ сребро имати. а по волости кѹры брати. Там же, 74 об. (1209); и повеле ц(с)рь все имениѥ моѥ възвратити. ПрЛ 1282, 61б; Сп҃съ нашь и б҃ъ повелѣ. б҃и˫а домѹ не творити домѹ кѹпильн(а)го. рекъше ни кѹпити ни прода˫ати в немь. КР 1284, 158г; всѧко бо древо ѿ плода познавати повелѣ. [Бог] КН 1285–1291, 377б; то же МПр XIV2, 346 об.; и въ врѣмѧ жатвы повелю жателемъ да сберѹть преже плевелы. и свѧжють ˫а въ снопы ˫ако же съжещи ˫а. (ἐρῶ) ПНЧ 1296, 93; Г(с)и сп҃си i помилуi раба б҃и˫а пахомь˫а черноризца повелѣвша(г) напiса(т) кни(г) сi˫а. Паракл 1343, 149 (зап.); помолисѧ ц(с)рю Силевестр, да повѣлить людемъ молчати. (κελεύσαι) ГА XIV2, 208г; а то есмы въ б҃ьи воли и во цр҃вѣ ка(к) повелить та(к) ны дѣ˫ати. Гр 1372 (3, моск.); нощи же сущи повелѣ [Борис] слугамъ принести свѣщю. и вземь книгы нача чисти. ЧтБГ к. XI сп. XIV2, 98г; а вамъ паче фарисѣи и книжьникъ правду имѣти б҃ъ повелѣлъ. МПр XIV2, 6 об.; Ст҃ополкъ же повелѣ рубити городъ на Вытечевѣ холму в свое имѧ. нарекъ Ст҃ополчь городъ. ЛЛ 1377, 76 (1095); призвавъ кнѧзь прозвутера. повелѣ кр҃тити отрока. (προσέταξε) ПНЧ к. XIV, 111а; повелѣ [пророк Илья] отрочищю служащю ему. смотрити и видѣти аще иде(т) обла(к). ГБ к. XIV, 85в; повелѣ [Иисус] плачющимъ ѹдержатисѧ вѣрою. (παραϑαρρύνει) ФСт XIV/XV, 50б; и видѣ во снѣ. ˫ако нѣки воевода. собра всѧ дв҃ца. и повелѣ кюрилу ѿ всѣхъ избрати собѣ едину именемь софью. ПрП XIV–XV (1), 274г; затворни(к) повелѣ ѥго вести в печерьскы манастырь. тогда бѣсныи нача вопити. къ комѹ посылаѥши мѧ. ПКП 1406, 157г; Фараонъ… повелѣ топити дѣти из҃лвы. аще родить(с) кдѣ мужескъ полъ. Пал 1406, 119в; и вылѣзе Ѡлегъ на берегъ. и повелѣ воемъ изъволочити кораблѧ на берегъ. ЛИ ок. 1425, 12 (907);

прич. в роли с.:

Повелѣвыи комѹ кого ѹбити. ˫ако ѹбиица ѡсѹжаетьсѧ. (ὁ ἐντειλομενος) КР 1284, 324б; покажи повелѣвша(г) ти носити ѡдръ въ празни(к). КТур XII сп. XIV2, 262; а повелѣвыи сѣди(т) в кѣльи. повелѣвъ работати дру(г) другу. КВ к. XIV, 296в;

|| определить, назначить:

ѡ лютѣ д҃ше ѹбога˫а. ѹже бо сл҃нце заиде и врѣмѧ сконьчасѧ. посѣченiѥ придть богъ повелѣлъ. (ἐκέλευσεν) СбТр XII/XIII, 22 об.; солньце бо не има(т) смысла ни свѣдани˫а ни разѹма, но и то ѥстьствьно ѥсть дѣло ѡбладаѥмо и ходимо ѹставомь, ˫ако же искони повелѣ ѥмѹ б҃ъ. (ἔταξεν) ГА XIV1, 44а; аще ре(ч)ши ѥмѹ, ѥще времѧ има(т) жизни. въскорѣ повелю ѥмѹ ѹбьѥнѹ быти. (κελεύσω) Там же, 52г; внимаи себе и стаду своѥму. ѥдина бо дѣла творима суть. требующа исправлень˫а. но хощю да не нынѧ ре(ч)ши ѥму. но ѥгда г(с)ь повелить ти. СбЧуд к. XIV (1), 65г; д҃ша же бесм҃ртна сущи ѿходи(т) идѣже повели(т) сдѣтель. (κελεύει) ЖВИ XIV–XV, 34а; и тѹ ѡба положена бѹдета ѥгда г(с)ь повелить. ПКП 1406, 179а; лунѣ же повелѣ в нощь си˫ати. и звѣзды поставi б҃ъ. Пал 1406, 7в;

|| дать распоряжение, указать:

хотѧщемѹ (ж) чи(с). да повели(т) старѣишии. ѥже на пѣ(н)ихъ ψл(т)р. ѥгда бѹде(т) начѧтиѥ въторы˫а… тацѣмь (ж) образъмь да повелѣваѥть. и хотѧщемѹ пѣти. УСт к. XII, 261 об.;

|| предписать:

законъ бо б҃жии повелѣ. олтарю б҃жию прѣсто˫ащиимъ. отъ олтарѧ питатисѧ. (διετοξατο) КЕ XII, 17а; любити ближнѧго ˫ако и себе. ни ѡби||дѣти ни же лгати. си˫а и ветхыи законь повелѣ. (προηγόρευσεν) ПНЧ 1296, 73–73 об.; то бо сборъ, ѿ б҃а д҃хъ приѥмъ, истинѹ повѣлѣ (ἐδογμοτισεν) ГА XIV1, 221г; рабомъ бо и рабынѧмъ. ст҃ии канони. повелѣша приимати половинѹ токмо епитемьи. (ἐκανονίσϑησαν) ПНЧ к. XIV, 196а;

|| постановить, решить:

повелѣ ст҃ыи съборъ таковыимъ отъпадати своѥто сана. (ὥρισεν) КЕ XII, 33а; съгл(с)но ст҃ыи сборъ повѣ(л) iзложи(т) ст҃оѥ ѹбо iзъѡбражение вѣры. иже в никеi ст҃хъ оц҃ь. ѹтвержающе. КР 1284, 8б; повелѣ ѹбо сего ради ст҃ыи сборъ. ни ѥдиномѹ ѥп(с)пѹ имѣти манастырѧ своѥго. на раздрѹшениѥ своѥ˫а ѥп(с)пь˫а. новозижа. (ὥρισεν) ПНЧ 1296, 74 об.; а на семъ. повелѣше. весь новъ. горо(д). юрью. и ˫акиму. миръ взѧти съ кн҃змь. с михаиломъ. Гр 1372 (новг.);

|| поручить:

ѡ ц(с)рю… дѣло, ѥже ми ѥси повелѣлъ, свершити не могѹ. (ἐκέλευσας) ГА XIV1, 235г; она же шьдши купи ѥлико повѣлехъ ѥи. Пр 1383, 73г; оц҃ь ѥго. хлѣбныи печець сыи. повѣле ѥму ѥще младу сущю. прода˫ати хлѣбы. Там же, 87в;

|| завещать чтол.:

Аще кто ѹмира˫а. повелить задницю. съ достѡинымь ˫авѣ ѹдѣниѥмь. сию да вдадѧть. (ἐον… ὁρίσῃ) МПр XIV2, 180 об.

2. Позволить, разрешить, допустить:

ѥгда же хощеть къто… изити из манастырѧ. не пьрвѣѥ да исходить. прѣже да не приимемъ мл҃твы ѿ игѹмена и печѧти. юже страньноприимьць възима˫а ѹвѣсть повелѣниѥ игѹмене. мнихово исхожениѥ. инако бо да не повелить ѥмѹ. УСт к. XII, 225; таче посылаѥть къ блаженомѹ. аще повелить томѹ прити въ манастырь свои. или ни. ЖФП XII, 59б; си слышавъ лазорь повелѣ ѥи [сухорукой жене] на литѹргии сто˫ати ѹ двьрии цр҃ькьвьныхъ. да ѥгда отъпо||ють сътвор˫ать ѥи мл҃твѹ. СкБГ XII, 22а–б; аште ли коли достоинъ ˫авитьсѧ рабъ къ поставлѥни˫а рѧдѹ… и повелѧть господа. и свободѧть. и из домѹ отъпѹстѧть и. (συγχωρήσουσιν) КЕ XII, 20а; имѧше же старець подъ храминою погрѣбьць. и по лѣ(т) ѥдинѣмь нача молити старча. [монах] да повелить ѥмѹ в томь погрьбѣ жити. ПрЛ 1282; 30г; Иконѹ погребли бѧхѹ с мр҃твецемь ст҃го михаила и не повелѣ възгрѣбати кр(с)ть˫анъ ре(ч) ѥсть. КН 1285–1291, 526а; дотекѹ вл(д)кы архиѥрѣѥви и помолюсѧ ѥмѹ, да тѧ изрѣшить ѿ ѹзъ сихъ, аще повѣлиши. (κελεύοις) ГА XIV1, 245а; и приде игуменъ и брать˫а ко Антонью. и рекоша ѥму ѡч҃е… да бы Б҃ъ повелѣлъ и тво˫а мл҃тва. да быхомъ. поставили цр҃квьцю внѣ печеры. и повелѣ имъ Антонии. ЛЛ 1377, 53 об. (1051); г(с)и повели ми преже погрести оц҃а моего и въслѣдовати ти. (ἐπίτρεψον) ПНЧ к. XIV, 160а; аще ли повелить игѹменъ. и вино пьемъ. Там же, 197б; пов(е)ли ми исходити ѥгда хощу. (κέλευσον) ЖВИ XIV–XV, 17г; По семь нѣкто инъ ѿ бра(т)˫а имене(м) лаврентии, въсхотѣ въ затворъ. семѹ ти || ст҃ии черньци ѡтiнѹдь не повелѣша сего створити. ПКП 1406, 157б–в; Изѧславъ же ре(ч) приѥхалъ есмь. брата свое(г) плакать. аче есмь тогды не былъ. надъ бра(т)мъ своимъ. а повели ми ны(н) ать ѡплачу гробъ его шедъ. Вѧчеславъ же… не пусти его въ Киевъ. ЛИ ок. 1425, 169 (1154).

3. Побудить; убедить, внушить:

и друга˫а нѣка˫а делеса. супротивь сто˫аще добродѣтелемъ. ѡва же ѹбо ѿ б҃а суть бываема˫а. а друга˫а ˫ако же повелить сатана. (εἴρηται) ФСт XIV/XV, 103б; Иже съгрѣшати намъ повелѧть бѣси, или не съгрѣшающе ѡсꙊжати съгрѣшающи(х), да вторымъ первоѥ ѡсквернитьсѧ. (προτρέπονται) Пч н. XV (1), 79; вижю бо гнѣва˫асѧ i робчюща. но ваше робтанье на васъ и гнѣвъ. ѡбра||тить(с). поне (ж) не на насъ робчете. но на ст҃го д҃ха повелѣвшаго на(м) та словеса гл҃ти. СбПаис н. XV, 58–58 об.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "повелѣти" в других словарях:

  • повелѣниѥ — ПОВЕЛѢНИ|Ѥ (843), ˫А с. 1.Приказание, повеление; предписание: Кротость же ѥсть. ѥже никомѹже не досажати. ни въ словеси ни въ дѣлеси. ни въ повелѣньи. Изб 1076, 33; ‹ра›д‹ъ›ке хотъке ‹сн›овиде витомире ‹ис›пили лагъвицю сьд‹е а› ѫгриньмь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повел. — повел. (abbreviation) повелительное наклонение глагола Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • повеліти — дієслово доконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • повел. — пов. повел. повел. накл. повелительное наклонение пов. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. повел. грам. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.:… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • повеліти — див. повелівати …   Український тлумачний словник

  • повелѣныи — (361) прич. страд. прош. 1.Прич. страд. прош. к повелѣти в 1 знач.: тамо ѡбою вести повелѣно ѥмѹ бы(с). (προσετέτακτο) ЖФСт к. XII, 137 об.; шьдъ же архиди˫аконъ ˫ако и повелѣно ѥмѹ бысть. надъ гробъмь брата прочьте хартию. имѹщюю мл҃твѹ. КЕ XII …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повелѣвати — ПОВЕЛѢВА|ТИ (797), Ю, ѤТЬ гл. 1.Приказывать, повелевать: правовѣрью же поборьникъ Феѡдоръ. не преста˫аше твор˫а ѡбычьны˫а… мч҃тль. понѥ же ни тьрпѣти мога. ˫ако же бѣ дьрзновѣниѥ мѹжа. повелѣваѥть съ тъщааниѥмь ѥго изгнати из вѹзанти˫а и въ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повелѣваѥмыи — (20) прич. страд. наст. к повелѣвати. 1.Предписываемый: не се есть повелѣваѥмо ˫а(к) же подобаеть праз(д)нѹ лежати. (αἰνιττομένου) ПНЧ к. XIV, 139г; ни жидо(м) ѥдинѣмъ въ ер(с)лмѣ палестiнѣ повелѣваѥмо ѡ брашнѣ(х) и жертвахъ окроплѧющи(х) телеса… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повелѣтисѧ — ПОВЕЛ|ѢТИСѦ (6*), ЮСѦ, ИТЬСѦ гл. Быть предписанным, приказанным: Инъ бра(т) въпроси своѥго великого старца гл҃ѧ. како подобаѥть ѡч҃е молитисѧ ѡч҃е нашь… Оч҃е нашь свершенымь и грѣшнымъ повелѣсѧ. (προσετογη) ПНЧ 1296, 111; повелѣ же сѧ таковымъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повелѣватисѧ — ПОВЕЛѢВА|ТИСѦ (9), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. 1.Быть понуждаемым, заставляемым: д҃ша… влекущисѧ сѣмо и овамо. на работу всѧки˫а стр(с)ти на всѧко дѣло мерзко, повелѣвающи бо сѧ творити повелѣваема˫а ѿ бѣсовъ. (προστασσομένη) ФСт XIV/XV, 189б. 2.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»